کانادا

فرصت استثنایی ایرانیان
تبدیل ویزای توریستی به کاری

فرصت استثنایی ایرانیان
تبدیل ویزای توریستی به کاری

فرصت استثنایی ایرانیان
تبدیل ویزای توریستی به کاری

فرصت استثنایی ایرانیان
تبدیل ویزای توریستی به کاری

دولت کانادا به شهروندان ایرانی که دارای ویزای توریستی یا مجوز تحصیلی هستند و در حال حاضر در کانادا اقامت دارند، اجازه داده است تا برای دریافت مجوز کار آزاد درخواست دهند. این برنامه تا تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ معتبر است و فرصتی استثنایی برای شهروندان ایرانی به شمار می‌رود تا بتوانند تجربه کاری در کانادا کسب کنند و همزمان از امکانات تحصیلی و زندگی در این کشور بهره‌مند شوند.

دولت کانادا به شهروندان ایرانی که دارای ویزای توریستی یا مجوز تحصیلی هستند و در حال حاضر در کانادا اقامت دارند، اجازه داده است تا برای دریافت مجوز کار آزاد درخواست دهند. این برنامه تا تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ معتبر است و فرصتی استثنایی برای شهروندان ایرانی به شمار می‌رود تا بتوانند تجربه کاری در کانادا کسب کنند و همزمان از امکانات تحصیلی و زندگی در این کشور بهره‌مند شوند.

دولت کانادا به شهروندان ایرانی که دارای ویزای توریستی یا مجوز تحصیلی هستند و در حال حاضر در کانادا اقامت دارند، اجازه داده است تا برای دریافت مجوز کار آزاد درخواست دهند. این برنامه تا تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ معتبر است و فرصتی استثنایی برای شهروندان ایرانی به شمار می‌رود تا بتوانند تجربه کاری در کانادا کسب کنند و همزمان از امکانات تحصیلی و زندگی در این کشور بهره‌مند شوند.

CanTracker

CanTracker

CanTracker

CanTracker

Live

در این بخش، متقاضیانی که برای اخذ مجوز تحصیلی، ویزای بازدیدکننده یا اجازه کار آزاد ایرانیان درخواست داده‌اند، می‌توانند اطلاعات و مدت زمان انتظار دیگر متقاضیان برای دریافت تصمیم نهایی درباره درخواست ویزای خود را پیگیری کنند. این بخش به شما امکان می‌دهد تا با دیدن تجربیات و زمان‌های انتظار دیگران، انتظارات واقع‌بینانه‌تری نسبت به فرآیند درخواست ویزای خود داشته باشید و بهتر برای آینده برنامه‌ریزی کنید. استفاده از این امکان، گامی موثر در جهت شفاف‌سازی فرآیندها و کمک به متقاضیان برای مدیریت انتظارات خود است.

در این بخش، متقاضیانی که برای اخذ مجوز تحصیلی، ویزای بازدیدکننده یا اجازه کار آزاد ایرانیان درخواست داده‌اند، می‌توانند اطلاعات و مدت زمان انتظار دیگر متقاضیان برای دریافت تصمیم نهایی درباره درخواست ویزای خود را پیگیری کنند. این بخش به شما امکان می‌دهد تا با دیدن تجربیات و زمان‌های انتظار دیگران، انتظارات واقع‌بینانه‌تری نسبت به فرآیند درخواست ویزای خود داشته باشید و بهتر برای آینده برنامه‌ریزی کنید. استفاده از این امکان، گامی موثر در جهت شفاف‌سازی فرآیندها و کمک به متقاضیان برای مدیریت انتظارات خود است.

ID

Marital Status

Financial Means

Job

Gender/Age

Invitation letter/Who?

Biometric Given

Decision

Decision Date

1

Married

28,000 CAD

Teacher

F/48

From Sister

2023-08-02

Approved

2023-09-05

2

Married

35,000 CAD

Teacher

F/45

From Friend

2023-09-18

Approved

2023-12-03

3

Married

48,000 CAD

Teacher

F/45

From Friend

2024- 02-26

Approved

2024-03-10

4

Single

34,000 CAD

CEO of a company

F/35

From Relative

2023-06-03

Approved

2023-06-23

5

Single

42,000 CAD

CEO of a company

F/32

From Relative

2023-06-03

Approved

2023-06-23

6

Married

11,000 CAD

Employee

F/42

From aunt

2023-11-20

Refused

2024-01-12

7

Single

20,000 CAD

Employee

M/30

From a company

2023-10-10

Refused

2024-01-28

8

Single

32,000 CAD

Engineer

M/27

From an event

2023-06-12

Approved

2023-09-10

9

Single

21,000 CAD

Employee-accountant

F/33

From Sister

2023-10-10

Refused

2023-12-12

10

Married

30,000 CAD

Dentist

M/27

From cousin

2023-11-23

Refused

2024-02-03

11

Single

23,000 CAD

Student

F/33

From Sister

2024-02-12

Approved

2024-02-26

12

Married

16,000 CAD

Retired

F/ 54

From Childeren

2024-03-15

Approved

2024-03-21

13

Married

30,000 CAD

Employee

M/60

From Childeren

2024-03-06

Approved

2024-03-19

14

Married

60,000 CAD

Student

F/33

From Sister

2024-02-23

Refused

2024-03-04

15

Married

67,000 CAD

Engineer

F/39

From Spouse

2023-12-03

Refused

2024-02-10

16

Single

12,000 CAD

Employee

M/36

From Uncle

2024-02-02

Approved

2024-03-22

17

Single

7,000 CAD

Student

F/32

From sister

2023-09-18

Refused

2024-03-24

18

Married

14,000 CAD

Unemployed

F/56

From children

2023-09-10

Approved

2024-01-12

19

Married

9,000 CAD

Employee

M/39

From Brother

2024-02-06

Refused

2024-03-22

20

Married

12,000 CAD

Retired

F/75

From Children

2024-03-21

Approved

2024-04-15

21

Married

12,000 CAD

Retired

M/78

From children

2024-03-21

Approved

2024-04-15

22

Single

120,000 CAD

CEO of a company

M/41

From Brother

2023-12-26

Approved

2024-04-14

23

Married

30,000 CAD

employee

M/38

From Brother

2023-10-07

Approved

2024-04-12

24

Married

18.000 CAD

employee

M/31

From Sister

2023-10-22

Approved

2024-04-21

25

Single

32,000 CAD

employee

M/28

From event

2023-04-04

Approved

2023-06-25

26

Single

26,000 CAD

employee

F/30

From event

2023-05-21

Approved

2023-08-13

27

Married

74,000 CAD

Business Owner

M/43

From Friend

2023-06-10

Refused

2023-12-15

28

Single

15,000 CAD

Student

F/27

From event

2023-03-21

Approved

2023-05-01

29

Married

24,000 CAD

Teacher

F/54

From Children

2023-11-11

Approved

2024-02-26

30

Single

86,000 CAD

Lawyer

M/37

From Friend

2023-12-05

Approved

2024-04-18

31

Married

27,000 CAD

employee

M/44

From Cousine

2024-02-23

Approved

2024-04-20

32

Married

33,000 CAD

Engineer

F/34

From event

2024-03-01

Approved

2024-04-19

33

Single

21,000 CAD

Student

F/28

From Sister

2023-09-04

Refused

2023-12-09

34

Married

43,000 CAD

Engineer

M/45

No

2023-12-12

Refused

2024-04-10

35

Single

52,000 CAD

PHD student

F/38

From Relative

2024-01-15

Approved

2024-04-12

36

Married

16,000 CAD

Business Owner

M/48

From Brother

2023-11-23

Approved

2024-03-28

37

Married

27,000 CAD

Engineer

M/29

From event

2023-04-28

Approved

2023-06-12

38

Married

32,000 CAD

Business Owner

F/33

From Friend

2024-01-25

Approved

2024-04-15

39

Single

18,000 CAD

Business Owner

M/41

From Friend

2024-02-03

Refused

2024-04-12

40

Married

28,000 CAD

Engineer

F/33

From Friend

2023-10-26

Refused

2024-03-16

41

Married

45,000 CAD

Engineer

M/31

From Relative

2024-01-14

Approved

2024-04-15

42

Married

54,000 CAD

Dentist

M/38

From Sister

2023-08-04

Approved

2023-09-01

43

Married

63,000 CAD

Retired

F/59

From Children

2023-03-21

Approved

2023-07-18

44

Married

27,000 CAD

Lawyer

F/33

From Brother

2023-04-13

Approved

2023-06-12

45

Single

23,000 CAD

Engineer

F/27

From event

2024-02-05

Approved

2024-04-16

46

Single

73,000 CAD

Lawyer

F/29

From Brother

2023-05-21

Approved

2023-05-29

47

Married

43,000 CAD

Retired

F/68

From Children

2024-01-12

Approved

2024-04-10

48

Married

43,000 CAD

Retired

M/72

From Chilldren

2024-01-12

Approved

2024-04-10

49

Single

22,000 CAD

Engineer

F/32

From Friend

2023-10-23

Refused

2024-04-11

50

Married

18,000 CAD

Engineer

F/34

From relative and friend

2023-12-16

Approved

2024-04-04

ID

Marital Status

Financial Means

Job

Gender/Age

Invitation letter/Who?

Biometric Given

Decision

Decision Date

1

Married

28,000 CAD

Teacher

F/48

From Sister

2023-08-02

Approved

2023-09-05

2

Married

35,000 CAD

Teacher

F/45

From Friend

2023-09-18

Approved

2023-12-03

3

Married

48,000 CAD

Teacher

F/45

From Friend

2024- 02-26

Approved

2024-03-10

4

Single

34,000 CAD

CEO of a company

F/35

From Relative

2023-06-03

Approved

2023-06-23

5

Single

42,000 CAD

CEO of a company

F/32

From Relative

2023-06-03

Approved

2023-06-23

6

Married

11,000 CAD

Employee

F/42

From aunt

2023-11-20

Refused

2024-01-12

7

Single

20,000 CAD

Employee

M/30

From a company

2023-10-10

Refused

2024-01-28

8

Single

32,000 CAD

Engineer

M/27

From an event

2023-06-12

Approved

2023-09-10

9

Single

21,000 CAD

Employee-accountant

F/33

From Sister

2023-10-10

Refused

2023-12-12

10

Married

30,000 CAD

Dentist

M/27

From cousin

2023-11-23

Refused

2024-02-03

11

Single

23,000 CAD

Student

F/33

From Sister

2024-02-12

Approved

2024-02-26

12

Married

16,000 CAD

Retired

F/ 54

From Childeren

2024-03-15

Approved

2024-03-21

13

Married

30,000 CAD

Employee

M/60

From Childeren

2024-03-06

Approved

2024-03-19

14

Married

60,000 CAD

Student

F/33

From Sister

2024-02-23

Refused

2024-03-04

15

Married

67,000 CAD

Engineer

F/39

From Spouse

2023-12-03

Refused

2024-02-10

16

Single

12,000 CAD

Employee

M/36

From Uncle

2024-02-02

Approved

2024-03-22

17

Single

7,000 CAD

Student

F/32

From sister

2023-09-18

Refused

2024-03-24

18

Married

14,000 CAD

Unemployed

F/56

From children

2023-09-10

Approved

2024-01-12

19

Married

9,000 CAD

Employee

M/39

From Brother

2024-02-06

Refused

2024-03-22

20

Married

12,000 CAD

Retired

F/75

From Children

2024-03-21

Approved

2024-04-15

21

Married

12,000 CAD

Retired

M/78

From children

2024-03-21

Approved

2024-04-15

22

Single

120,000 CAD

CEO of a company

M/41

From Brother

2023-12-26

Approved

2024-04-14

23

Married

30,000 CAD

employee

M/38

From Brother

2023-10-07

Approved

2024-04-12

24

Married

18.000 CAD

employee

M/31

From Sister

2023-10-22

Approved

2024-04-21

25

Single

32,000 CAD

employee

M/28

From event

2023-04-04

Approved

2023-06-25

26

Single

26,000 CAD

employee

F/30

From event

2023-05-21

Approved

2023-08-13

27

Married

74,000 CAD

Business Owner

M/43

From Friend

2023-06-10

Refused

2023-12-15

28

Single

15,000 CAD

Student

F/27

From event

2023-03-21

Approved

2023-05-01

29

Married

24,000 CAD

Teacher

F/54

From Children

2023-11-11

Approved

2024-02-26

30

Single

86,000 CAD

Lawyer

M/37

From Friend

2023-12-05

Approved

2024-04-18

31

Married

27,000 CAD

employee

M/44

From Cousine

2024-02-23

Approved

2024-04-20

32

Married

33,000 CAD

Engineer

F/34

From event

2024-03-01

Approved

2024-04-19

33

Single

21,000 CAD

Student

F/28

From Sister

2023-09-04

Refused

2023-12-09

34

Married

43,000 CAD

Engineer

M/45

No

2023-12-12

Refused

2024-04-10

35

Single

52,000 CAD

PHD student

F/38

From Relative

2024-01-15

Approved

2024-04-12

36

Married

16,000 CAD

Business Owner

M/48

From Brother

2023-11-23

Approved

2024-03-28

37

Married

27,000 CAD

Engineer

M/29

From event

2023-04-28

Approved

2023-06-12

38

Married

32,000 CAD

Business Owner

F/33

From Friend

2024-01-25

Approved

2024-04-15

39

Single

18,000 CAD

Business Owner

M/41

From Friend

2024-02-03

Refused

2024-04-12

40

Married

28,000 CAD

Engineer

F/33

From Friend

2023-10-26

Refused

2024-03-16

41

Married

45,000 CAD

Engineer

M/31

From Relative

2024-01-14

Approved

2024-04-15

42

Married

54,000 CAD

Dentist

M/38

From Sister

2023-08-04

Approved

2023-09-01

43

Married

63,000 CAD

Retired

F/59

From Children

2023-03-21

Approved

2023-07-18

44

Married

27,000 CAD

Lawyer

F/33

From Brother

2023-04-13

Approved

2023-06-12

45

Single

23,000 CAD

Engineer

F/27

From event

2024-02-05

Approved

2024-04-16

46

Single

73,000 CAD

Lawyer

F/29

From Brother

2023-05-21

Approved

2023-05-29

47

Married

43,000 CAD

Retired

F/68

From Children

2024-01-12

Approved

2024-04-10

48

Married

43,000 CAD

Retired

M/72

From Chilldren

2024-01-12

Approved

2024-04-10

49

Single

22,000 CAD

Engineer

F/32

From Friend

2023-10-23

Refused

2024-04-11

50

Married

18,000 CAD

Engineer

F/34

From relative and friend

2023-12-16

Approved

2024-04-04

ID

Marital Status

Financial Means

Job

Gender/Age

Invitation letter/Who?

Biometric Given

Decision

Decision Date

1

Married

28,000 CAD

Teacher

F/48

From Sister

2023-08-02

Approved

2023-09-05

2

Married

35,000 CAD

Teacher

F/45

From Friend

2023-09-18

Approved

2023-12-03

3

Married

48,000 CAD

Teacher

F/45

From Friend

2024- 02-26

Approved

2024-03-10

4

Single

34,000 CAD

CEO of a company

F/35

From Relative

2023-06-03

Approved

2023-06-23

5

Single

42,000 CAD

CEO of a company

F/32

From Relative

2023-06-03

Approved

2023-06-23

6

Married

11,000 CAD

Employee

F/42

From aunt

2023-11-20

Refused

2024-01-12

7

Single

20,000 CAD

Employee

M/30

From a company

2023-10-10

Refused

2024-01-28

8

Single

32,000 CAD

Engineer

M/27

From an event

2023-06-12

Approved

2023-09-10

9

Single

21,000 CAD

Employee-accountant

F/33

From Sister

2023-10-10

Refused

2023-12-12

10

Married

30,000 CAD

Dentist

M/27

From cousin

2023-11-23

Refused

2024-02-03

11

Single

23,000 CAD

Student

F/33

From Sister

2024-02-12

Approved

2024-02-26

12

Married

16,000 CAD

Retired

F/ 54

From Childeren

2024-03-15

Approved

2024-03-21

13

Married

30,000 CAD

Employee

M/60

From Childeren

2024-03-06

Approved

2024-03-19

14

Married

60,000 CAD

Student

F/33

From Sister

2024-02-23

Refused

2024-03-04

15

Married

67,000 CAD

Engineer

F/39

From Spouse

2023-12-03

Refused

2024-02-10

16

Single

12,000 CAD

Employee

M/36

From Uncle

2024-02-02

Approved

2024-03-22

17

Single

7,000 CAD

Student

F/32

From sister

2023-09-18

Refused

2024-03-24

18

Married

14,000 CAD

Unemployed

F/56

From children

2023-09-10

Approved

2024-01-12

19

Married

9,000 CAD

Employee

M/39

From Brother